Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Obsługa firm

MR Consulting sp. z o.o. Środowiskowa Sp. k. prowadzi kompleksową obsługę firm z zakresu wymagań formalno-prawnych dotyczących ochrony środowiska. W związku ze zmianą ustawy o odpadach MR Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp. k. oferuje firmom z branży odpadowej kompleksowe usługi mające na celu całkowite dostosowanie prowadzonego biznesu do wymagań nowej ustawy o odpadach. Oferta, uwzględnia wszystkie zagadnienia zapisane w nowej ustawie, obejmuje m. in.:

 • wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów (doradztwo wrazz montażem);
 • sporządzanie operatów przeciwpożarowych (wraz z reprezentowaniem Klienta przed Powiatową Państwową Strażą Pożarną);
 • opracowywanie wniosków o uzyskanie zezwoleń na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów, wniosków o uzyskanie zmiany pozwolenia zintegrowanego;
 • kompleksowe rozwiązania dotyczące zabezpieczenia roszczeń (w formie gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej).

Dane kontaktowe:
telefon: +48 662 018 291
email: srodowiskowa@mrcons.eu

W sposób całościowy świadczymy na rzecz przedsiębiorców kompleksowe usługi doradczo-konsultingowe z zakresu wymagań formalno-prawnych, między innymi:

 • sporządzanie sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami;
 • przygotowanie zestawień danych o ilościach i rodzajach odpadów wytwarzanych w danym roku kalendarzowym wraz z informacjami o sposobie gospodarowania odpadami;
 • prowadzenia ewidencji odpadów za pomocą KPO oraz KEO;
 • organizacji oraz nadzoru akredytowanych pomiarów i badań środowiskowych;
 • prowadzenia szkoleń dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska;
 • okresowych audytów środowiskowych;
 • uczestnictwa w czasie kontroli inspektora WIOŚ;
 • monitoringu zmieniających się przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 • pozyskiwania środków na inwestycje proekologiczne.

Opłaty środowiskowe.

Przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska oraz ewentualnie uiszczania opłaty środowiskowej do 31 marca każdego roku za rok poprzedni. Opłaty wnosi się za:

 • Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, m.in.: przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu.
 • Przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223).
 • Pobór wód – z własnych ujęć – wody podziemne, powierzchniowe.
 • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, m.in.: ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.

Składowanie odpadów.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzanie Emisjami.

Podmioty gospodarcze, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza między innymi gazy cieplarniane mają obowiązek złożenia rocznego raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) w terminie do ostatniego dnia lutego.

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2016, poz.266) wskazuje jakie informacje powinien zawierać raport do KOBIZE.

Sprawozdawczość odpadowa.

Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

 • Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów.
 • Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów.
 • Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań w terminie do 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Ewidencja odpadowa.

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) za pomocą kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO) realizowany jest obowiązek ewidencjonowania sposobu gospodarowania odpadami. Oznacza to, że ewidencję odpadów muszą prowadzić:

 • wytwórcy odpadów, oprócz wytwórców odpadów komunalnych;
 • zbierający odpady;
 • transportujący odpady (tylko i wyłączenie z użyciem KPO);
 • wykonujący odzysk lub unieszkodliwianie odpadów;
 • składowiska odpadów.