Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Dokumentacje

Sporządzanie wniosków i dokumentacji w celu uzyskania decyzji, pozwoleń oraz zezwoleń środowiskowych.

Dla przedsiębiorców z każdego sektora gospodarki świadczymy usługi sporządzania wniosków i dokumentacji, na podstawie których możliwe będzie uzyskanie przez naszych Klientów stosownych decyzji, pozwoleń, zezwoleń dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, w szczególności:

Ocen oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko.

Sporządzane przez nas karty informacyjne oraz raporty oddziaływania na środowisko są elementem procedowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko może być niezbędna dla przedsięwzięć inwestycyjnych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

Konieczność sporządzenia wniosku wraz z dokumentacją o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów związana jest z eksploatacją przez przedsiębiorcę instalacji, w wyniku której wytwarzanych jest: powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów rocznie innych niż niebezpieczne. Podstawą prawną regulującą kwestie pozwoleń na wytwarzanie odpadów jest Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Przedsiębiorca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w sytuacji gdy z eksploatowanej instalacji emitowane są w sposób zorganizowany zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego. Warunkami decydującymi o konieczności posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, są:

  • występowanie emisji zorganizowanej: oznacza to, że zanieczyszczenia odprowadzane są poprzez odciągi miejscowe przy pomocy wentylacji mechanicznej;
  • występowanie zanieczyszczeń, dla których zostały określone poziomy dopuszczalne lub wartości odniesienia;
  • przypadki gdy instalacja nie jest uwzględniona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia;
  • Instalacja nie jest uwzględniona w rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Pozwolenia wodnoprawne.

Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną zezwalającą na:

  • szczególne korzystanie z wód (m.in.: odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych);
  • wykonanie urządzeń wodnych (m.in.: studnie, stawy, mosty, gazociągi);
  • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (np. regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

Sporządzenie przez przedsiębiorcę operatu wodnoprawnego jest niezbędne w procedurze uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) jest aktem prawnym regulującym kwestie pozwoleń wodnoprawnych.

Pozwolenia zintegrowane.

Celem wprowadzenia pozwolenia zintegrowanego jest przede wszystkim objęcie wszystkich komponentów wpływu działalności instalacji na środowisko (woda, powietrze, gleba, fauna itd.) oraz zabezpieczeniem przed takimi uciążliwościami jak odpady, hałas, emisja gazów i pyłów. Wykaz instalacji, które wymagają pozwolenia zintegrowanego znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów albo środowiska jako całości.