Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Zarządzanie ochroną środowiska w procesie inwestycyjnym

Doświadczenie w branży zarządzania środowiskiem obejmuje swoją działalnością szerokie spektrum zagadnień towarzyszących procesom inwestycyjnym dlatego Mentor Consulting sp. z o.o. Środowiskowa Sp. k. realizuje zadania począwszy od oceny ryzyka środowiskowego, przez nadzór realizacyjny, aż po działania czynnej ochrony środowiska.
Naszą działalność prowadzimy na wielu płaszczyznach, bazując na wiedzy i doświadczeniu interdyscyplinarnego zespołu ekspertów.

Zakres oferowanych usług:

Kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), w tym:

 • wykonanie badań i pomiarów na potrzeby OOŚ przed realizacją inwestycji, obejmujących: inwentaryzacje i monitoringi przyrodnicze, w zakresie: botaniki, mykologii, entomologii, ichtiologii, herpetologii, ornitologii, chiropterologii, teriologii etc.;
 • waloryzację siedlisk przyrodniczych oraz ocenę występowania szlaków oraz korytarzy migracyjnych zwierząt;
 • analizy krajobrazowe;
 • badania archeologiczne;
 • badania i prognozy poziomu hałasu oraz obecności zanieczyszczeń;
 • przygotowanie specjalistycznych opinii, ekspertyz i raportów dotyczących stanu środowiska oraz potencjalnych zagrożeń dla środowiska;
 • prowadzenie monitoringów oraz analiz porealizacyjnych.

Zajmujemy się również profesjonalnie oceną jakości siedlisk przyrodniczych, miejscowieniem szlaków i korytarzy migracyjnych zwierząt, lokalizacją ewentualnych miejsc kolidujących z planowanymi inwestycjami etc.

Prowadzenie nadzoru środowiskowego w trakcie realizacji inwestycji.
Prowadzenie monitoringu przyrodniczego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej. Nadzorowanie prac budowlanych pod względem przestrzegania zapisów dokumentacji projektowej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego (np. specyfikacje techniczne, decyzja środowiskowe, raporty o oddziaływaniu na środowisko etc.); Rekomendacje Wykonawcom odpowiednich środków ostrożności oraz działań minimalizujących straty w środowisku przyrodniczym. Prowadzenie i nadzorowanie działań z zakresu czynnej ochrony siedlisk roślinnych – przenoszenie siedlisk roślinnych podlegających ochronie gatunkowej. Ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i populacji. Monitorowanie stanowisk zwierząt i roślin chronionych; Kompleksowe zabezpieczenia siedlisk zwierząt narażonych na ingerencję ze strony realizowanych inwestycji. Prowadzenie aktywnej ochrony płazów wraz z montażem i obsługą tymczasowych i stałych barier herpetologicznych. Sprawowanie nadzoru nad likwidacją lub przemieszczaniem chronionych siedlisk roślin i zwierząt oraz nad odtwarzaniem naturalnych siedlisk przyrodniczych i wykonaniem działań kompensacyjnych. Sprawowanie nadzorów przyrodniczych po zakończeniu prac budowlanych, w okresie zgłaszania wad i gwarancji.

Pomoc i doradztwo w zakresie specjalistycznej dokumentacji kierowanej do organów ochrony środowiska, w tym: dokumentacji wnioskodawczej i sprawozdawczej do organów ochrony środowiska, jak np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydziały Ochrony Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad itd.

Sporządzanie wniosków i dokumentacji w celu uzyskania decyzji, pozwoleń oraz zezwoleń środowiskowych, w tym: pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń zintegrowanych.

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Szkolenia prowadzone przez doświadczoną kadrę szkoleniową z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, w profesjonalnych salach wykładowych wraz z odpowiednim zapleczem, sprzętem, cateringiem etc.

Szkolenia dla pracowników bezpośrednio realizujących inwestycje budowlane, dotyczące wymogów ochrony środowiska oraz ich wdrażania w czasie prowadzenia prac budowlanych. Szkolenia dla pracowników samorządów i instytucji, rozszerzające wiedzę na temat prawnych i praktycznych aspektów ochrony środowiska, zarówno w procesach inwestycyjnych jak i w ramach działań prowadzonych w obszarach chronionych, siedliskach gatunków objętych ochroną etc.

W ramach holistycznego podejścia do zagadnień ochrony środowiska oferujemy również kompleksowe wsparcie outsourcingowe oraz doradczo-konsultingowe dla firm i instytucji, a w szczególności całościową obsługę firm z zakresu wymagań formalno-prawnych dotyczących ochrony środowiska, w tym:

 • obsługę dokumentacyjną w zakresie opłat środowiskowych;
 • raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami;
 • prowadzenie sprawozdawczości odpadowa;
 • przygotowanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach oraz o gospodarowaniu odpadami;
 • sporządzanie sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami;
 • przygotowanie zestawień danych o ilościach i rodzajach odpadów wytwarzanych w danym roku kalendarzowym wraz z informacjami o sposobie gospodarowania odpadami;
 • prowadzenie ewidencji odpadów za pomocą KPO oraz KEO;
 • sporządzanie wniosków i dokumentacji w celu uzyskania decyzji, pozwoleń oraz zezwoleń środowiskowych;
 • realizację przekrojowych audytów dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami;
 • świadczenie usług pośrednictwa w obrocie odpadami;
 • przeprowadzenie audytów oraz wdrażanie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z Normą ISO 50001 jak również Systemu Zarządzania Środowiskowego wg Normy ISO 14001;
 • organizację oraz nadzorowanie pomiarów środowiskowych;
 • świadczenia usług związanych z rekultywacją terenów poprzemysłowych;
 • wykonanie akredytowanych pomiarów i badań środowiskowych;
 • realizacje okresowych audytów środowiskowych;
 • uczestnictwo w kontrolach wykonywanych przez inspektorów WIOŚ;
 • pozyskiwanie środków na inwestycje proekologiczne.