Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

SAND RSP

Profilograf laserowy DYNATEST 5051 MK-III RSP istotnie rozszerza i unowocześnia bazę badawczą Pracowni Systemu Analiz Nawierzchni Drogowych SAND w Mentor Consulting. Potwierdza to stałą dążność spółki do zapewnienia możliwie najwyższej jakości oferowanych usług, w tym również badań i oceny stanu nawierzchni dróg.
System RSP 5051 MK-III umożliwia prowadzenie pomiarów i uzyskanie wyników zgodnych z procedurami i specyfikacjami opisanymi w:
– organizacji i standardach kampanii diagnostyki stanu technicznego nawierzchni DSN – GDDKiA, Warszawa, 15 czerwca 2012;
– specyfikacji World Bank Technical Paper Number 46 Guidelines for Conducting and Calibrating. Road Roughness Measurements;
– metodzie CE Measuring & Analyzing Road Profiles – National Highway Institute University of Michigan, Transportation Research Institute, October 1997.

Posiadane przez Mentor Consulting sp. z o.o. urządzenie Dynatest 5051 MK-III RSP mierzy:
– równość podłużną;
– współczynnik IRI oraz współczynnik RN;
– koleiny (rzeczywistą głębokość w mm).
Dzięki systemowi współpracujących ze sobą laserów i kamer cyfrowych o wysokiej rozdzielczości możliwa jest rejestracja aktualnego stanu nie tylko nawierzchni jezdni, ale też poboczy, przydrożnych rowów odwadniających, krawężników, barier ochronnych, znaków drogowych, tablic informacyjnych itp.
System może pracować w zakresie prędkości od 25 km/h do 110 km/h.
Unikalny system Stop&Go pozwala na zatrzymanie pojazdu bez przerywania pomiaru. Ma to znaczenie podczas badania zatłoczonych dróg z dużą ilością skrzyżowań, rozjazdów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, świateł drogowych i innych utrudnień spotykanych zwłaszcza na obszarach zabudowanych.
Pomiary odnoszone są do kilometrażu drogi lub do współrzędnych GPS. Umożliwia to łatwą integrację danych z systemem GIS (Geographic Information System).

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOKUMENTACJA BADAWCZA

Wg załącznika C Wytycznych stosowania Systemu Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/, odcinkowej oceny stanu kolein (Hp) dokonuje się dla dróg o nawierzchni bitumicznej i odcinków o długości x>1000 m, gdzie x=dł. odcinka.
Dla odcinków o długości mniejszej od 1000 m ocena stanu kolein ma charakter poglądowy.

Informacje dodatkowe:
1. Akty prawne związane:
Równość podłużna IRI: Zarządzenie nr 34 GDDKiA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie diagnostyki nawierzchni i jej elementów:
Załącznik A – Zasady realizacji pomiarów w ramach diagnostyki nawierzchni. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w RMTiGM
Dziennik Ustaw z 2 marca 1999 r. Nr 43 poz.430 oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz.U.15.329 z dnia 17 lutego 2015 r.
Równość poprzeczna: Wg zasad GGDKiA, Wytyczne Stosowania – Załącznik C: Zasady pomiaru i oceny stanu kolein nawierzchni bitumicznych
w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN.
2. Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
Nr normy: PN-EN ISO 13473-1:2005E
Tytuł: Charakterystyka struktury nawierzchni przy użyciu profili powierzchniowych.
Licencjobiorca: Mentor Consulting Sp. z o.o.
Data: 2016-01-12