Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Inwestycje kubaturowe

Usługi doradcze dla realizowanych prac budowlano-montażowych (w szczególności budownictwa kubaturowego, będące podstawą wzajemnych relacji i rozliczeń pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Inwestorem / Inżynierem Kontraktu).

I. Opracowanie raportu analizy ryzyka oraz opiniowanie projektu ogólnobudowlanego:
a) określenie zagrożeń i relacji pomiędzy kontraktem a warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
b) określenie relacji pomiędzy kierownictwem budowy a Inspektorami nadzoru,
c) określenie uwarunkowań terminowej realizacji inwestycji – eliminacja możliwości swobodnej ingerencji inwestora w trakcie wykonywania prac.

II. Bieżąca weryfikacja realizacji kontraktu i zgodności ze specyfikacją:
a) analiza i weryfikacja projektu organizacji i technologii wykonania robót w odniesieniu do warunków zewnętrznych,
b) ocena techniczna obiektów realizowanych przez Generalnego Wykonawcę dla uzyskania odbioru przez Zamawiającego:
sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji, ocena zgodności z dokumentacją i obowiązującymi normami wykonywanych robót, badania nieinwazyjne konstrukcji betonowych następującymi przyrządami: betonoskop ultradźwiękowy, profometer (lokalizacja zbrojeń, otulina zbrojeń), młotek Smidta, pull of, wszelkiego rodzaju ekspertyzy budowlane i opinie techniczne.
c) sprawdzanie ilościowe i jakościowe wykonywanych robót – ze szczegółowym uwzględnieniem prac zanikających i ulegających zakryciu,
d) bieżąca ocena stanu zaawansowania realizacji inwestycji jako całości w stosunku do ustalonego harmonogramu, jego bieżąca aktualizacja, określenie przyczyn ewentualnych odstępstw i dokonanie analizy możliwości dokonania zmian korzystnych dla Generalnego Wykonawcy w warunkach umownych kontraktu.
e) okresowe oceny obiegu dokumentacji oraz jej bieżące uzupełnianie,
f) komplementacja dokumentów np.: certyfikatów,
g) pomoc w formułowaniu roszczeń (claimów) w celu uzyskania środków finansowych za roboty dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Budowlano-Montażowych (FIDIC).

III. Udział specjalistów w odbiorach częściowych i końcowym, a jeżeli nie doszło do odbioru, weryfikacja dokumentacji po odbiorowej, odbiory jednostronne i ewentualny udział w postępowaniu arbitrażowym lub sądowym.