Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Ewaluacja inwestycji

I. Kompleksowa inwentaryzacja otoczenia kontraktu przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych

1. Inwentaryzacja środowiska naturalnego:
a) opis wraz z dokumentacją fotograficzną zespołów roślinnych i próba oszacowania strat związanych z budową, tzn. ile stanowisk czy całych zespołów fitocenotycznych zostanie zniszczonych lub naruszonych w sposób trwały bądź chwilowy z możliwością odbudowy danego ekosystemu,
b) ocena stanu zachowania szaty roślinnej poprzez obecność lub brak osobników usychających czy zgryzanych przez zwierzęta oraz cięcia drzew w celach gospodarczych bądź zdrowotnych,
c) pobór próbek gleby do analizy zawartości metali ciężkich i odczynu gleby oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych,
d) opis miejsc występowania i rozrodu fauny w miejscu projektowanej inwestycji wraz z dokumentacją fotograficzną – określenie sposobów ochrony lokalnych populacji podczas prowadzenia prac budowlanych i minimalizacji zagrożeń dla zwierząt,
e) sporządzenie raportu wraz z sugestiami co do harmonogramu prac budowlanych w miejscach uznanych jako potencjalne miejsca konfliktów oraz zaleceniami w zakresie monitoringu.

2. Inwentaryzacja istniejących budynków i budowli znajdujących się w obszarze oddziaływania Kontraktu:
a) lustracja obiektu i sporządzenie protokołu opisującego istniejące uszkodzenia (lub ich brak) podpisanego przez właściciela, najemcę, zarządcę lub inną osobę sprawującą pieczę nad budynkiem.
b) wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu (z otoczeniem) ilustrującej jego stan i zauważone uszkodzenia.
c) sporządzenie raportu końcowego ze wskazaniem Generalnemu Wykonawcy obiektów, dla których zalecany jest szczególny nadzór i monitoring w trakcie budowy,

3. Inwentaryzacja istniejących uszkodzeń dróg dojazdowych i objazdowych:
a) System Analiz Nawierzchni Drogowych – wykonanie skanu nawierzchni drogi przy pomocy urządzenia laserowego, wraz z cyfrową analizą graficzną dokumentującą rodzaje, powierzchnię, stopień uszkodzeń oraz profile nawierzchni drogi.
b) lustracja mostów, przepustów lub wiaduktów oraz opis istniejących uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną.

4. Inwentaryzacja stanu różnego rodzaju obiektów nietypowych: rurociągów, torowisk, trakcji elektrycznych, zapór, basenów, pomników przyrody, itp.

II. Stały monitoring zagrożeń w trakcie prowadzenia prac budowlano-montażowych

1. Monitoring środowiska naturalnego.
2. Monitoring budynków i budowli.
3. Monitoring poziomu i stanu (badania fizykochemiczne i biologiczne) wód gruntowych i wód w studniach.
4. Monitoring osuwiska skarp.
5. Pomiary propagacji drgań dynamicznych wraz ze sporządzeniem ekspertyzy i wskazaniem ewentualnych działań zapobiegawczych.
6. Pomiary hałasu (przy prowadzeniu prac przy obiektach, dla których przewidziane są ścisłe normy w tym zakresie, np. szpitalach, hotelach itp.)
7. Działania interwencyjne polegające na:
a) szybkiej reakcji i stałym dialogu z osobami czy instytucjami odczuwającymi negatywne skutki prowadzonego Kontraktu, w celu sprawnego rozwiązywania  problemów,
b) ustosunkowaniu się do roszczeń i przygotowaniu dokumentacji szkody wraz z kosztorysem lub przygotowaniu dokumentacji pozwalającej na oddalenie roszczenia jeżeli było ono niesłuszne,
c) doprowadzeniu do ugody (przy udzieleniu Zleceniobiorcy stosownego pełnomocnictwa przez Zamawiającego) lub przekazaniu dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń (w którym Zamawiający zawarł stosowną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Kontraktu) w celu wypłaty odszkodowania, jeżeli zaistniała szkoda była objęta ochroną ubezpieczeniową.

III. Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza polega na analizie porównawczej zmian w odniesieniu do stanu początkowego. Pozwala na określenie stopnia i kosztów oddziaływania prac budowlanych na otoczenie.