Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Czynniki i źródła konfliktów społecznych

Czynniki i źródła konfliktów społecznych obejmuje:
  • Identyfikacja obszaru badawczego.
  • Określenie grup zainteresowanych inwestycją (beneficjentów projektu, interesariuszy, interwenientów).
  • Zdefiniowanie mapy konfliktów.
  • Określenie narzędzi prowadzenia kampanii z uwzględnieniem specyfiki lokalnej.