Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

O firmie

MR Consulting Sp. z o.o. to firma ekspercka z wieloletnim doświadczeniem. Przedmiotem naszego zainteresowania jest przede wszystkim monitoring środowiska i dokonujących się w nim zmian spowodowanych inwestycjami liniowymi (budowa dróg, linii elektroenergetycznych, gazociągów etc.), budową obiektów przemysłowych i kubaturowych, pracami poszukiwawczymi kopalin itp.

Szczegółowa obserwacja i analiza istniejącej infrastruktury budowlanej, drogowej, środowiska gruntowo–wodnego i przyrodniczego oraz warunków życia mieszkańców pozwala z jednej strony zminimalizować ryzyka oddziaływań negatywnych, a z drugiej pomaga w wyborze optymalnych technologii prowadzenia prac, doborze i realizacji działań kompensacyjnych, czy wreszcie w rzetelnym i bezstronnym ustaleniu wartości kosztów odtworzenia uszkodzonego mienia.

Dla zapewnienia właściwej i sprzyjającej prowadzeniu inwestycji atmosfery i akceptacji nasi specjaliści i negocjatorzy prowadzą kompleksowe konsultacje społeczne.

Istotą działania Spółki w każdej dziedzinie są wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniego uczestnictwa w realizacji najbardziej spektakularnych inwestycji na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Jesteśmy w stanie zaproponować i wdrożyć właściwe oraz satysfakcjonujące rozwiązania pozwalające na realizację zamierzeń przy zachowaniu zasad poszanowania własności, w zgodzie
z regułami ochrony środowiska. W tym celu wyodrębnione zostały też ściśle specjalistyczne podmioty gospodarcze typu spin off, w formie spółek komandytowych, gdzie partnerami MR Consulting Sp. z o.o. są osoby fizyczne, specjaliści w różnych dziedzinach.

Zapraszamy do współpracy.

Andrzej Furyk
Prezes Zarządu
MR Consulting Sp. z o.o.